تفاوت از زمین تا آسمان

تبعیض و کاست

یکی از دلایل ریشه دواندن انقلاب و تغییرات بنیادین در فکرو ذهن مردم مسلمان و دینمدار ایران اسلامی در قبل از انقلاب اسلامی، وجود تبعیض و نابرابری و ریشه دواندن کاست طبقاتی در بین جامعه و اختلاف سطح درآمد و برخورداری طبقات خاصی از جامعه از رانت و ویژخواری و نبود عدالت در توزیع ثروت عمومی بود.(البته همه می دانیم که دلایل زیادی در برپایی انقلاب و بسط وتوسعه آن وجود داشته است).

بطور کلی در هرجامعه ایی که توزیع ثروت و منابع بر اساس عدالت نباشد و در اهداف حاکمان جامعه در استفاده از ثروت و منابع ملی، رشد وشکوفایی اقشار کم درآمد( که بطور طبیعی نمی توانند از رانتهای گوناگون سیاسی، اقتصادی استفاده ببرند)جایی نداشته باشد،آن جامعه بایستی منتظر حوادث گوناگونی باشد و همه شاهد بودیم که مردم به تنگ آمده از سیاستهای غلط اقتصادی در دوران پهلوی دوم، خواستار تغییر  شرایط بازی به نفع عامه مردم بودند که این عامل به همراه عوامل دینی، ملی، اجتماعی و سیاسی و ... باعث سرنگونی دیکتاتوری پهلوی گردید.

از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی(ره) همیشه به تمام افرادی که پست و مسئولیتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و... داشته اند، گوشزد می فرمودند که در اتخاذ سیاستهای مختلف برای جامعه اسلامی از برپایی قوانین و سیاستهایی که باعث ایجاد فشار بر روی آحاد جامعه و ایجاد کاست طبقاتی و تبعیض در بین مردم می شود پرهیز داشته باشند و مسئولین و مدیران جامعه برای خود و برای گروه و طبقه ایی که وابستگی به آن دارند، از نظر مالی و اقتصادی شرائط ویژه ایی برپانکنند، که این امر مبادا خدای ناکرده باعث نگرانی و احساس خطر بشود.

در دهه اول انقلاب که کشور شرائط ویژه ایی هم داشت(جنگ تحمیلی) وجود اختلاف درآمد در اقشار مختلف جامعه و بخصوص در قشر حقوق بگیران دولت، خیلی به چشم نمی آمد و تفاوت سطح درآمد مستخدمین دو لتی به اندازه معقول و نارضایتی در بین قشر حقوق بگیر دولتی کمتر به چشم می آمد. البته ناگفته نماند که حضور بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره) و شور انقلابی که در بین مردم و مسئولین وجود داشت، این اجازه را به دست اندرکاران جامعه نمی داد که خیلی بتوانند در ایجاد کاست طبقاتی و اختلاف درآمد در بین مستخدمین دولتی مانور بدهند.

بعد از پایان جنگ و شروع دوره جدیدی در کشور که به دوران سازندگی مشهور شد،به یکباره سیاست های اقتصادی کشور هم دستخوش تغییر شد و با توجه به حجم کارهای عمرانی در کشور و سرمایه گذاریهای عظیم در ساخت پروژه های صنعتی و رشد بخش خصوصی و افزایش سطح زندگی و ورود دستاوردهای تکنولوژیهای جدید در جامعه،کم کم برای طبقه ایی که کارمند دولت محسوب می شدند و بطور کلی قشر حقوق بگیر بودند، شرائط زندگی سختر شد و با افزایش تورم ناشی از سیاسگذاریهای اقتصادی، هر روزه ارزش متوسط حقوق ماهانه حقوق بگیران نسبت به مخارج زندگی، کاسته می شد.

تا فبل از پایان جنگ تحمیلی، تفاوت خیلی زیادی در حقوق کارمندان دولت در ادارات مختلف(بجز وزارت نفت و یکی دوتا دیگر از وزارتخانه ها و شرکت های دولتی) قابل مشاهده نبود و در وزارت فرهنگ و آموزش عالی(علوم، تحقیقات و فناوری جدید) هم بین دریافتی اساتید اعضای هیئت علمی و کارکنان ستادی و دانشگاه ها نیز اختلاف حقوق آنقدر نبوده که باعث نارضایتی در کارکنان این وزارتخانه گردد. متاسفانه در دوره بعد از جنگ تحمیلی و شروع سازندگی و رفع محرومیت های ناشی از جنگ و دوره اصلاحات و تا زمان حاضر هر ساله شاهد افزایش حقوق اعضای هیئت علمی به نحو چشمگیری هستیم که این تفاوت گاهی اوقات به ده برابر حقوق یک کارشناس با ده یا پانزده سال می رسد.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 15 بازدید