سؤال

سؤال

اگر در اسفند سال نود از طرف وزارت فخیمه علوم، تحقیقات و فناوری با امضای وزیر محترم،آئین نامه ایی به تمام مراکز دانشگاهی و پژوهشی ابلاغ می گردید که این مراکز می توانند از محل درآمدهای خود ماهانه مبلغی در حدود سیصد هزار تومان به حقوق و مزایای اساتید اعضای هیئت علمی اضافه کنند، آیا دانشگاهها و مراکز پژوهشی ساعتی در اجـــرای آئین نامه درنگ می کردند؟آیا درنگ در اجــرای آئین نامه را جایــز       می دانستند؟

در مسیر اجرای آئین نامه که فرض کرده ایم، اگر دانشگاهی مثل دانشگاه تهران با توجه به درآمدهای اختصاصی ایی که دارد از ابتدا آنرا اجرا و دانشگاهی مثل دانشگاه هنر که فریاد نداشتن درآمدهای اختصاصی گوش ما کارکنان را کر کرده و نمی توانست از همان تاریخ آئین نامه را اجرا کند، آیا مسئولین دانشگاه درب وزارت خانه را از جا در نمی آوردند و کل وزارت خانه را بر سر ساکنین آن خراب نمی کردند؟

آیا مسئولین دانشگاه برای اجرای آئین نامه فرض شده،تمام زحمت و تلاش خود را انجام نمی دادند؟آیا مسئولین دانشگاه هنر برای اجرای آئین نامه از مزایای کارکنان کم وبر حقوق اساتید اعضای هیأت علمی افزایش نمی دادند؟ایا داد وفغان مسئولین دانشگاه بر سر وزیر بلند نمی شد که این چه تبعیضی بین اعضای هیأت علمی دانشگاهها است که دانشگاهی بتواند آئین نامه را اجرا و دانشگاهی نتواند آن را اجراکند؟

ایا مسئولین دانشگاه برای اجرای آئین نامه فرض شده می آمدند بخشی از مزایای اعضای هیأت علمی را کم و بر حقوقشان اضافه می کردند؟

به نظر می آید که اگر آئین نامه افزایش حقوق و مزایان اعضای هیأت علمی برای دانشگاهها و مراکز پژوهشی ابلاغ میشد،دانشگاه هنر بدون فوت وقت و بدون حرف وحدیثی، آئین نامه را اجرا می کرد. چرا اینگونه اجراها در دانشگاه سابقه دارد.( اجرای آئین نامه های نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال 1388 که یادمان نرفته است).

پناه می بریم به خدا از ظلم ظالمان و وعده الهی است که خداوند ظلم ظالم را به خودشان باز می گرداند و در این هیچ شکی نیست.

پناه می بریم به خدا از حسادت وتکبر حاسدان و متکبران که همانا امام علی (ع) می فرماید: "حسود زود خشمگین مى شود و دیر کینه از دلش مى رود و حسادت نتیجه اى جز زیان و ناراحتى که دلت را سست و تنت را بیمار مى گرداند به بار نمى آورد".

/ 0 نظر / 15 بازدید