مدیران کوتوله(2)

مدیران کوتوله:

به افرادی گفته می شود که ذهن ناقصی دارند و توانایی انجام امورات مربوط به خود در حوزه مدیریت تحت امر خود را ندارند و دیگر اینکه در برخورد با کارکنان حوزه مدیریت خود، فقط از زبان زور استفاده می کنند و با تهدید کارکنان به ندادن اضافه کاری و کم کردن آن، سعی می کنند اهداف خود را پیش ببرند.

این گونه مدیران چون هیچگونه بهره ایی از علم مدیریت نبرده اند،برای اینکه خود را توانا نشان بدهند، از کارشناسان و کارکنان حوزه مدیریت خود، در مواجهه با مشکلات، نمی توانند استفاده کنند و سعی می کنند با جابجایی کارکنان در حوزه های مختلف، مدیریت ضعیف خود را بپوشانند و در صورت روبرو شدن با اعتراض کارکنان،با استفاده از حربه های اداری، صدای اعتراض را خاموش کنند.

از دیگر مشخصات مدیران کوتوله، ادعای اخلاق مداری و ظاهری متشرع و دینداری است و ادعای استفاده صحیح از بیت المال است. این گونه مدیران همیشه به کارکنان خود و مدیران بالا دستی خود می خواهند نشان بدهند که یکی از اهدافشان از قبول مدیریت، جلوگیری از اسراف و  استفاده ناصیحیح از اموال دولتی و بیت المال است.

زهی خیال باطل

مدیران کوتوله با شگردهای گوناگون دست سارقین و دست اندازان به بیت المال را از پشت بسته اند و همه ی امکانات اداره را دوست دارند دربست در اختیار خود داشته باشند. از ماشین و خانه سازمانی گرفته، تاحق مدیریت و استفاده از رانت های مختلف برای ادامه تحصیل و...

شما خواننده گان این مطلب، در اداره خود چند نفر از مدیران کوتوله را میشناسید؟

دور و بر خودمان را که نگاه کنیم از این نوع افراد زیاد می بینیم. مدیری که سالها از خانه سازمانی استفاده کرده 

/ 0 نظر / 29 بازدید