درآمدزایی در دانشگاه هنر

اندر حکایت شیرجه زدن و زیرآبی رفتن و زیرخالی کردن و جیب خالی کردن و فیتیله پیچ کردن و شنا کردن در دانشگاهی!!! و درآمدزایی برای آن دانشگاه!!!

بنام حضرت دوست

اما بعد، ناقلان اخبار و طوطیان شکر شکن شیرین گفتار چنین نقل کرده اند که: در زمانهایی نه چندان دور در یکی از روستاهای کشور عزیزمان ایران(س.م) شخصی زندگی می کرد بنام ؛ملا قلی“که این بزرگوار حسب شرایط اقلیمی گربه ای را در بیت شریفشان نگهداری می کرد تا از شر موشهای نابکار در امان باشد.القصه مستحضرید که ذات گربه و طبع لطیفش!!! علی القائده چنین اقتضا می کند که دشمن خونی موش باشد و قاعدتا هر جا گربه ای باشد بی اختیار وجود موشی تداعی می شود و اصولا وجود گربه در آن زمان و درآن مکان متصورنبود مگر برای حصول نتیجه ای که آن نتیجه هم نبود مگر موش گیری !! .بگذریم گربه ملا قلی با بقیه گربه ها یک تفاوت اساسی داشت!!! حدس بزنید این تفاوت در چه بود!!؟

تفاوت این گربه با سایر گربه ها در همان خصلت و خوی گربه ای اش بود که تمام گربه ها موش خانه را می گرفتند لیک گربه جناب ملا قلی دگر اندیش!!! بود وترجیحا" ضرر اهل خانه را نفع خانه می دانست و ترجیح می داد موشهای سرگردان را از بیرون جمع آوری و به درون بیت شریف ملا قلی مشایعت کند.

تیز هوشان عزیز!!

نخبگان سر فراز!!

  قطعه فوق را آوردیم شاید بتوانیم وضعیت در آمد زایی برخی عزیزان را در دانشگاه با این تمثیل مطابقت بدهیم . آخر گفتند در آمد زایی بخاطر رفاه حال پرسنل و اساتید محترم نه اساتید و پرسنل قربانی رفاه و در آمد زایی!!!

شاد کام باشیدو پیوسته نامتان بر تارک در آمد زایی صحیح و هدفمند دانشگاه بدرخشد.البته نه ازاین  دست در آمد زایی که برای زیر آبی رفتن (منظورمان غوطه خوردن می باشد) هم  وجهی اخذ شود آنهم وجهی که در چنته کارمند مظلوم یافت می نشود///!

گفتمش وجه در چنته ما می یافت نشود گفت ان وجهی که در چنته کارمند می یافت نشود آنم آرزوست.

بدرود

/ 0 نظر / 14 بازدید