اختلافات

راویان خبر  و ناقلان اخبار و طوطیان شکرشکن خبر آورده اند که:

 روز چهارشنبه گذشته تعدادی از مدیران بهتر از جان دانشگاه هنرعینکنیشخند شیطان، برای احقاق حق(به ناحق یا به حقسوال) نمی دانم برای خودشان،یا سایر مدیران بهتر از جان و یا کارمندان بدتر از جانسوال، برای اعتراض نمی دانم برای چی و براساس گفته های تعدادی از همکاران، اعتراض به وضعیت مدیریت دانشگاه و شلم شوربای بوجود آمده در دانشگاهتعجب، به وزارت خانه فخیمه علوم، ارتباطات و فناوری تشریف بردهگریه و با تعدادی از افرادی که در وزارت خانه با این مدیران بهتر از جان ارتباط کاری و یا غیرکاری(دوستی و فامیلی و ...) دارند به رایزنی پرداخته و از وضعیت دانشگاه هنر اطلاعاتی دادهدلقک و درخواست چاره کرده اند و یا احتمالا"

(دارم عرض می کنم احتمالا")

 به زیرآب زنی پرداخته (آی چشام کور و گوشام کر) و برای مدیرانی که با این مدیران فرهیخته در تقابل می باشند، آشی پخته اند که وجبها رویش روغن کرمانشاهی است.قهر

 دارم عرض می کنم که بنابر شنیده ها:

اگر مدیرانی که به وزاتخانه علوم، تحقیقات و فناوری تشریف برده اند،واقعا" برای بیرون رفت دانشگاه از مسائل و مشکلات فعلی( میدانیم که در دانشگاه در طی سالجاری هرکی به هرکی بوده و هرکسی ساز خودش را می نواخته و آهنگ های صادره از دانشگاه هنر به غایت فالش بوده و هیچگونه هارمونی در آهنگهای نواخته شده قابل رویت نبوده است)یول بوده و برای کارکنان زحمتکش دانشگاه دلسوزی کرده اند،باید بگویم که ایول و دمتون گرم و بالاخره در دانشگاه هنر افرادی پیدا شدن که که از وضعیت موجود ناراضی بوده و شکایت به وزارتخانه برده اند.هوراکلافه

حال اگر این عزیزان برای اینکه موقعیت خودشان در خطر افتاده و صابون مدیران رده بالا خواسته باشد که به تنشان بخورد،دست به این کار زده باشند، عرض می کنم که زیره به کرمان برده اند و از این نمد کلاهی برایشان بافته نمی شود و خود ضرر کرده اندعصبانی. چرا که براساس شنیده ها وقتی معاون محترم پشتیبانی به همه ی مدیران دانشگاه(غیرهیئت علمی) تکلیف کرده اند که به مانند دیگر کارمندان بایستی ساعت حضور وغیاب خود را ثبت کنند و یا اضافه کاری مدیران بایستی قاعده مند و قانونمند باشد، دیگر جای اعتراضی نمی باشد و همه باید از این قانون پیروی کنند.ساکت

البته ناگفته نماند که در طی این مدت که آتش اختلاف بین مدیران دانشگاه شعله ور شده، دودش فقط و فقط به چشم کارمندان رفته و ضررش برای ما کارمندان بوده است، که انشاءالله امیدواریم هرچه زودتر دشمنان کارکمندان دانشگاه هنر به راه راست هدایت شده(به فضل خدا) واگر قابل هدایت نیستند به درک واصل بشوند.(انشاءالله)

/ 0 نظر / 19 بازدید