کدام آئین نامه افزایش حقوق کارکنان؟

با توجه به گذشت روزهای نیمه دوم ماه مهر یک هزار وسیصد و نود ویک(گذراندن بیش از یکصدونود روز از سال)، هنوز دانشگاه هنر اندر خم صدور احکام کارگزینی و افزایش حقوق کارکنان خود می باشد. تازه تاج درخشانی که بر تارک این روزهای مدیریت دانشگاه هنر می درخشد و در تاریخ این دانشگاه - تاجائیکه بنده می دانم - بی سابقه می باشد چیزی نیست جزء صدور و ابلاغ احکام سال نود و یک در نیمه دوم مهرماه سالجاری و روز بعد اعلام ملغی و باطل بودن آن و این یعنی مدیریت مشعشع در کارنامه دانشگاه هنر و بی نظیر بودن اداره دانشگاه.

در ساعات ابتدایی روز کاری (امروز) همکارانی که وارد اتوماسیون اداری دانشگاه شدند، متنی را ملاحظه کردند که نزدیک بود شاخ در بیاورند - البته بعضی از همکاران سکته ناقص را زدند و بعضی مثل بنده هم زمین و زمان را بهم دوختند -. معاونت محترم پشتیبانی دانشگاه هنر، باطل بودن احکام صادره را بدلیل عدم ابلاغ آئین نامه، اعلام داشتند.

یاللعجب!!! کدام ائین نامه؟

اگر آئین نامه ای موجود نبوده، اداره محترم کارگزینی، زبانم لال کشکی و برای دل ریش ریش خودش زحمت کشیده و برای Nتا آدم حکم صادر کرده!!!؟

اگر آئین نامه ایی وجود نداشته چطور دانشگاه جداول حقوق و مزایای کارکنان را تغییر داده و یا چطور احکام اصولا" صادر شده!!!؟

اگر آئین نامه ایی موجود نبود چرا دانشگاه براساس اعلام و ابلاغ رسمی هیئت محترم دولت، مبنی بر افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان و مستخدمین دولت، احکام کارگزینی کارکنان را در ماههای قبل صادر نکرده است؟

اگر آئین نامه ایی اعلام نشده، چرا دانشگاههای دیگر احکام افزایش حقوق کارکنان خود را صادر و در ماههای اخیر شروع به تغییر و ابلاغ احکام کارکزینی کارکنان خود براساس آئین نامه هیئت امنای دانشگاههای کشور کرده اند؟

دلیلش این است که در دانشگاه هنر همیشه سرنا را بایستی از سر گشادش بنوازند و چه ارتباطی با دانشگاههای دیگر دارد؟

هرچه دلمان بخواهد همان را انجام میدهیم. به شاغلام و سبیل مبارکش هم ربطی ندارد.

دلیل دلبخواهی دیگر اینست که من دل می خواهد فلان قدر کارمند به دانشگاه اضافه شود و آن هم می تواند از فامیل و یا احیانا" از نوچه ها و شاگردانم باشد وبه کسی ربطی هم ندارد و هرکی هم مدرک داره رو کنه.

/ 0 نظر / 15 بازدید