فکر کنید و پاسخ دهید

به نظر شما یک مدیر خوب چه مشخصاتی باید داشته باشد؟ خنثی  از خود راضیعصبانی؟؟؟

به نظر شما یک کارمند خوب، به چه کارمندی گفته می شود؟ نیشخندخندهخوشمزه!!!

اصول علم مدیریت به دنبال ارائه چه راهکارهایی برای ارتقاء سطح کیفی راندمان کاری در یک سازمان است؟

مدیرانی که به اصول علم مدیریت اعتقاد نداشته باشند،چه انتظاراتی از کارکنان خود دارند؟

کارکنانی که به اصول علم مدیریت اعتقاد دارند، در مواجهه با مدیران سازمان، چگونه رفتاری باید داشته باشند؟

مدیری که دوست دارد همه ی کارهای یک سازمان را خودش زیر نظر داشته باشد و  همه ی امورات اجرایی آن سازمان با نظر خود به سرانجام برسد، آیا مدیر موفقی است؟

مدیری که همه ی اختیارات مدیریتی خود را به افراد دیگری و یا به یک نفر در سازمان تفویض می کند، مدیریت موفقی می تواند داشته باشد؟

بقیه اش بماند تا بعد بای بایماچ

متفکر خیلی فکر نکن، مخت میترکه

 

/ 0 نظر / 3 بازدید