یکصد هزار تومان

بابا ایول  خنده  قهقهه

دمتون گرم  نیشخند

چه زحمتی کشیدینسوال

سرجمع برای عید قربان و عید غدیر

یککککککککک صصصصصصصصصصصصصصصصد هزززززززززززاااااااار تومان  خوشمزه  قهقهه

دانشگاه زحمت گشیده   خمیازه  متفکر

این پول را

 به حساب

کیییییییف الکترونیکککککککککی همکاران واریز

و کیف الکترونیککککککککی همکاران را شارژ کرده

بابا ایول دارین  شیطان

خیلی دمتون گرم   شیطان

فقط مواظب باشین؟؟؟  سوال

که گرمای دمتون

کیف الکتونیکی همکاران دانشگاهی ما را نسوزاند و جزغاله نکنه   عصبانیکلافه

همکارا برن خوش باشن.  خنده قهقهه

یییییککککککککک صصصصصصصصد هزززززززااااااار تومان

نمی دونم چطوری خرجش کنم     عصبانی

سوال:

اگه برای عید قربان یکصدهزار تومان  وبرای عید غدیر هم یکصد هزار تومان میدادن

مگه روی هم دویست هزار تومان نمیشد؟  خیال باطل 

/ 0 نظر / 13 بازدید