بزرگی

بنام حضرت دوست

دوستی که به بزرگی یادکردنش

باعث بزرگی همه

ونه باعث نقصان او وبندگانش می شود

که البته او خداست و ما بنده

واین بنده      نه همه ی بندگان

وقتی به بزرگی میرسد

خدا و داشتن بزرگیش از خدا را فراموش

ودیگر بندگان را هیج میداند                 نمونه این نوع از بنده گان در دانشگاه ه... فراوان

البته بلانسبت همه ی کارکنان شریف و خدوم

/ 0 نظر / 14 بازدید