سؤال

سؤال؟؟؟؟؟سوال

اگه در اداره ایی و جایی و احیانا“ دانشگاهی

گروه بندی و دسته بندی و هر کی به هر کی باشه

و مدیر پائین دستی برای مدیر بالا دستی تره خورد نکنه

 ویا احیانا“ زبانم لال و گوش شیطان کر و چشمش کور

مدیری به هز دلیلی نتونه مدیریت کنه

و هر کی ساز خودش رو کوک کنه و ساز خودش رو بزنه

فکر می کنین اون اداره و زبانم لال اون دانشگاه

چی میشه؟

آقا به پیر و پیغمبر اصلا“ منظورم دانشگاه ما نیست ها

یه مرتبه اقایون به خودش نگیرند که اینها چیه که میگی؟

لاحول ولا قوه الا بالله العلی و العظیم

/ 0 نظر / 4 بازدید