شناخت مدیر توانمند(2) و چند سوال

مدیر توانمند و خصوصیات آن

قسمت دوم:

مقررات و خط مشی سازمان را تفسیر به رای نمی کند و از شکایتهای مراجعین به سازمان برای کارکنان جماق درست نمی کند و شکایات بجا را نادیده نمی گیرد و با دلسوزی به شکایات ارباب رجوع و کارکنان گوش فرا می دهد.

مسئولیت انجام کار خود را به عهده می گیرد و از حق کارکنان خود در مقابل مقامات بالاتر دفاع می کند و به وعده های خود پایبند می باشد و درباره پیشنهادات کارکنان خود، با آنها بحث منطقی می کند.

در محل کار خود حضور مستمر داشته باشد و دسترسی مراجعین و کارکنان به او میسر باشد و کارکنان را تشویق کند که هر اشکالی داشته باشند در صورت عدم پاسخگویی مسئولین ذیزبط، می توانند به او مراجعه داشته باشند.

اصولی که مدیران توانمند باید راهنمای خود قرار دهند:

1-برای داشتن سازمانی صحیح، اولین شرط آن ایجاد رابطه درست با کارکنان است.

2-سرنوشت افراد را نبایستی دست یکنفر سپرد.

3-باید بین راحتی وشدت، حد متوسط را مراعات کرد.

4-هرکارمندی باید بداند که رئیسش در باره او چه نظری دارد و چرا؟.

5-مدیر نباید کار را برای خوش آمد مدیران بالاتر از خود و زیردستان خود انجام دهد.

6-باید به اصول اخلاقی پایبند بوده و آنهارا بکار بندد.

7-فقط هر وقت که صلاح باشد باید از سوابق پیروی نماید.

8-باید وعده کارهای فوری را کم کند و نه اینکه بر آنها بیفزاید.

9-پاداش باید به کار مفید داده شود

آنچه که در مورد خصوصیات مدیر توانمند  اشاره شد، خصوصیاتی آرمانی یک مدیر است که جمع شدن آنها در یک مدیر (افراد عادی) غیر ممکن است ، ولی کم و بیش می تواند در افرادی وجود داشته و یا اینکه یک مدیر، خصوصیاتش در تقابل با موارد مورد اشاره باشد.

سوال:

من وشمای کارمند که در دانشگاه هنر کار می کنیم چه توقعی از مدیران خود داریم؟

آیا در طول مدت خدمت خود در دانشگاه هنر مدیر و یا مدیرانی را سراغ دارید که از خوصیات یک مدیر توانمند که بر شمردیم برخوردار باشد؟

آیا من وشمای کارمند می توانیم توقع داشته باشیم که مدیران ما از همه ی خصوصیات یک مدیر توانمند برخوردار باشند؟

یک مدیر در محیطی مثل دانشگاه هنر که هم یک محیطی آموزشی و هم یک محیط هنری است، علاوه بر خصوصیاتی که بر شمردیم، چه خصوصیات دیگری باید داشته باشد؟

 

/ 0 نظر / 16 بازدید