راه وبیراهه

تعداد چراغهای روشنایی دانشگاه هنر، که ما کارکنان بتوانیم راه را از بیراهه تشخیص بدهیم چندتا است؟  سوال  خیال باطل

سؤال:

        آیا بیراهه در دانشگاه هنر وجود دارد؟ البته برای کارکنان!!!!  متفکر 

        آیا اصلا“ چراغی برای تشخیص راه از بیراهه برای کارکنان در دانشگاه هنر وجود دارد؟   نگران    متفکر     

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید