مدیر بی ادب

اولی:امروز یکی از مدیرا به همراه چنتای دیگه اومده بودن بازدید

دومی:باز دید از کجا؟

اولی:بازدید از یه جایی دیگه

دومی:خب بعدش

اولی:بعدش این که اون مدیره که خیلی احساس مدیریت داشت به همراه اون مدیره که خیلی ماسته و اون یکی مدیر جدیده که بدرد جرز لای دیفال هم نمی خوره اومده بودن...خونه.

اولی:کجا اومدن؟

دومی:...خونه اینها دیگه

دومی:خب بعد

اولی:هی نگو حب بعد. دارم میگم دیگه

دیدی بلانسبت شما گاو گوسفند وبز وقتی میخوان داخل طویله بشن سرشون میندازن پائین با سرعت جت وارد طویله میشن و شروع میکنن به سروصدا!!!اینها رو دیدی تا حالا؟

دومی:آره بابا بچه روستام از این گاوبازیها زیاد دیدم بعدش

اولی:بعدش اینکه انگار نه انگار وارد جایی شدن بایستی سلام بگن. انگار نه انگار تربیت داشته باشن. انگار نه انگار ادب داشته باشن. همینطوری سرشون انداختن زمین اومدن ... خونه. نه سلامی نه علیکی نه اهنی و نه اوهنی. بلانسبت شما مثل گاو ماع ماع کردن و رفتن.

بعدش ادعا دارن که دکترن و رئیسن و مدیرن. البته همه ی اینها رو گفتم ولی باید از اون جمع گاو و گوسفند وبز،یکی رو جدا کنم که خیلی توفیر داشت با اونها و اومد با همکارا سلام وعلیک و احوالپرسی کرد.

/ 0 نظر / 18 بازدید